yläpalkki

1. Toiminta-ajatus

Musiikkikoulu Onni antaa taiteen perusopetuksen musiikin yleisen oppimäärän mukaista opetusta toiminta-alueenaan Nokian kaupunki. Musiikin taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää taidekasvatusta. Musiikkikoulu Onni järjestää myös alle kouluikäisille varhaisiän opetusta sekä opetusta aikuisille.

2. Arvot, opetuksen yleiset tavoitteet, oppimiskäsitys, opiskeluympäristö ja työtavat

Musiikkikoulu Onnin opetus perustuu ajatukseen, että jokainen oppilas on yksilö, jolla on omat lähtökohtansa ja edellytyksensä musiikin harrastamiselle. Jokainen edistyy omaan tahtiinsa ja omien tavoitteidensa ja motoristen edellytyksiensä mukaan.

Taiteen perusopetuksen musiikin yleisen oppimäärän mukaisen opetuksen tavoitteena on luoda oppilaille edellytykset musiikin elinikäiselle harrastamiselle sekä aktiivisena toimijana että musiikin kuluttajana. Tavoitteena on myös tukea aikuisten omaehtoista musiikin harrastamista. Tavoitteena on ohjata oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjännitteiseen työskentelyyn sekä toimimaan hyvässä yhteistyössä ryhmän jäsenenä. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetuksessa korostuu taiteidenvälisyys. Musiikkikoulu Onnin tavoitteena on kehittää yhteistyötä muiden Nokialla toimivien taidekasvatusta antavien oppilaitosten sekä muiden kulttuuritahojen kanssa.

Kaikki oppilaat ovat musiikillisilta taustoiltaan ja motorisilta lähtökohdiltaan erilaisia ja opettajan tulee luoda opetukselle sellaiset toimintatavat ja tavoitteet, että valmiuksiltaan erilaisten oppilaiden edistyminen on mahdollista. Musiikin harrastaminen on pitkäjännitteinen ja kokonaisvaltainen prosessi ja oppimisen edellytyksenä on jonkinasteinen sitoutuminen harrastukseen. Oppilaalla on aktiivinen rooli oppimisessa: kaiken oppimisen edellytyksenä on oma halu kehittyä ja omaksua uusia asioita. Pitää myös ymmärtää, että jos haluaa oppia, haluaa panostaa harjoitteluun saavuttaakseen päämääränsä. Ilman positiivista asennetta harrastamiseen ei synny tulosta. Opettajan tehtävänä on rakentaa avoin, myönteinen ja oppilasta kannustava opiskeluilmapiiri. Musiikin tekemisen ilo on kaikkein tärkein ohjenuora opetuksessa.

Musiikkikoulun opetus tulee pääsääntöisesti tapahtumaan tätä tarkoitusta varten saneerattavissa tiloissa uusilla työvälineillä. Myös lähikoulujen (mm. Emäkosken koulu) tilojen käyttäminen esimerkiksi ryhmäopetuksessa on mahdollista.

Musiikkikoulu Onnin soitinopetus tapahtuu yksilöopetuksena. Musiikin perusteiden, musiikin tuntemuksen ja yhteismusisoinnin opintokokonaisuudet järjestetään ryhmäopetuksena. Osa opintokokonaisuuksista, mm. yhteismusisointi, voidaan suorittaa kesäkursseina. Lisäksi kesäisin järjestetään kaikille avoimia lyhytkursseja mm. vapaasta säestyksestä. Musiikkikoulun oppilaille voidaan järjestää myös konsertti- ja taidenäyttelykäyntejä. Musiikki on tehty esittämistä varten! Säännölliset omat esiintymiset kuuluvat musiikkikoulun oppilaiden ohjelmaan opintojen alusta alkaen.

3. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt opintokokonaisuuksittain

3.1. Soitinopinnot

3.1.1. Piano

Soitinopintojen opintokokonaisuuksien kestot ovat viitteellisiä. Opettajan harkinnan mukaan oppilas voi edetä opintokokonaisuudesta toiseen nopeammassa tahdissa kuin mitä opetussuunnitelmaan on kirjattu. Suoritettuaan kaikki viisi opintokokonaisuutta oppilas voi halutessaan vielä jatkaa opintoja aikuisopiskelijana.

Soittotunnin pituus on pääsääntöisesti 45 minuuttia. Alle kouluikäisten soitinvalmennus voidaan järjestää 30 minuutin mittaisena, kahden oppilaan ryhmätuntina. Lisäksi aikuisille voidaan tarvittaessa tarjota 30 minuutin oppituntia.

Piano 1 "Lähtölaukaus"
Ensimmäisen opiskeluvuoden opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on tutustuttaa oppilas pianonsoiton alkeisiin, luontevaan ja rentoon soittoasentoon, fraseeraukseen, nuotinlukuun kahdelta riviltä sekä yleisimpiin esitysmerkintöihin. Tavoitteena on myös alusta alkaen totuttaa oppilas pienimuotoisiin esiintymistilanteisiin. Aloitetaan sointumerkkien opiskelu lähtien C-, G- ja F-duurisoinnuista. Ohjelmistona käytetään mm. Suomalainen Pianokoulu "Alkusoitto" ja Pianon Avain "Alkeisohjelmisto"-kirjoja. Opintokokonaisuuden päätteeksi valmistetaan konsertissa esittämistä varten kaksi erityylistä kappaletta. Opintokokonaisuuden kesto on yksi lukuvuosi eli 35 oppituntia.

Piano 2
Toisen ja kolmannen opiskeluvuoden opintokokonaisuus, joka noudattaa pääpiirteittäin SML:n (Suomen musiikkioppilaitosten liitto) perustaso 1-tasosuorituksen vaatimuksia. Tavoitteena on syventää Piano 1-opintokokonaisuuden tietoja ja taitoja. Musiikin tulkinnallisiin seikkoihin (luonne, tunnelma) aletaan kiinnittää entistä enemmän huomiota. Tutustutaan pedaalin käyttöön. Lisäksi opiskellaan ensimmäiset asteikot ja kolmisoinnut kaksi oktaavia soittaen. Opintokokonaisuuden päätteeksi valmistetaan konsertissa esittämistä varten kolme erityylistä kappaletta, joista yksi on ns. etydi (tekninen harjoituskappale) tai etydinomainen teos. Opintokokonaisuuden kesto on kaksi lukuvuotta eli 70 oppituntia.

Piano 3
Neljännen opiskeluvuoden opintokokonaisuus, jossa lähdetään vähitellen tutustumaan laajempiin sävellysmuotoihin. Nuotinlukua kehitetään jatkuvasti. Opetellaan löytämään sointujen käännökset ja miten niitä käytetään sointumerkkisoitossa. Laajennetaan asteikko- ja kolmisointuohjelmistoa soittaen vielä kahden oktaavin alalta. Opintokokonaisuuden kesto on yksi lukuvuosi eli 35 oppituntia.

Piano 4
Viidennen ja kuudennen opiskeluvuoden opintokokonaisuus, joka noudattaa pääpiirteittäin SML:n perustaso 2-tasosuorituksen vaatimuksia. Tavoitteena on saada lisää valmiuksia fraseeraukseen sekä teknisiin ja taiteellisiin perustaitoihin. Tärkeää on myös oppia hahmottamaan harjoiteltavien teosten musiikillisia rakenteita ja kokonaisuuksia. Harjoitellaan pedaalin käyttöä niin, että siitä tulee luonnollinen osa soittamista. Harjoiteltavat asteikot ja kolmisoinnut soitetaan neljän oktaavin alalta. Opintokokonaisuuden päätteeksi valmistetaan konsertissa esittämistä varten neljä sävellystä, joista yksi on etydi tai etydinomainen kappale. Opintokokonaisuuden kesto on kaksi lukuvuotta eli 70 oppituntia.

Piano 5
Seitsemännen, kahdeksannen ja yhdeksännen opiskeluvuoden opintokokonaisuus, joka noudattaa pääpiirteittäin SML:n perustaso 3-tasosuorituksen vaatimuksia. Tavoitteena on antaa oppilaalle soittovalmiudet, joilla hän kykenee ylläpitämään ja harjoittamaan soittotaitoaan itsenäisesti. Oppilas kykenee luomaan itsenäisesti musiikillisia tulkintoja eri aikakausien ja tyylien kappaleista. Opintokokonaisuuden päätteeksi pidetään "ensikonsertti", jota varten harjoitellaan monipuolinen ohjelma-kokonaisuus sisältäen musiikkia eri aikakausilta. Opintokokonaisuuden kesto on kolme lukuvuotta eli 105 oppituntia.

3.2. Musiikin perusteet (teoria ja säveltapailu)

Nuotit tutuiksi 1
Opintokokonaisuus, joka perustuu SML:n musiikin perusteiden perustason ensimmäisen vuoden opintoihin. Yleisenä tavoitteena on nuotin- ja rytminlukutaidon kehittäminen. Keskeisenä työtapana on oma tekeminen, soittaminen ja laulaminen. Opetellaan sävellajit ja duuri- ja molliasteikot kahteen etumerkkiin asti. Opinto-kokonaisuuden kesto on 47 oppituntia (35 x 60 min.).

Nuotit tutuiksi 2
Opintokokonaisuus, jossa syvennetään Nuotit tutuksi 1:n tietoja ja taitoja. Opetellaan kolmisoinnut ja niiden käännökset. Opetellaan yleisimmät reaalisointumerkit. Opetellaan kirjoittamaan helppoja rytmi- ja melodiadiktaatteja. Opetellaan intervallit ja niiden tunnistaminen. Opintokokonaisuuden kesto on 47 oppituntia (35 x 60 min.).

3.3. Musiikin tuntemus

Opintokokonaisuudessa tutustutaan länsimaisen musiikin kehitykseen keskiajalta nykypäivään äänitteiden, videoiden ja multimedian avulla. Oppilaat oppivat tunnistamaan eri aikakausien musiikkia ja saavat perustietoa eri aikakausien yleisistä piirteistä. Tavoitteena on osoittaa, että kunkin aikakauden musiikki heijastelee omaa aikaansa. Äänitteiden kuuntelu ja videoiden katselu tarjoavat mahdollisuuden myös esittävän säveltaiteen kehityksen tarkasteluun 1900-luvun alusta lähtien. Oppilaita rohkaistaan tutustumaan oman asuinalueensa musiikkitarjontaan sekä käydään tutustu-massa Nokian ja Tampereen musiikkikirjastoihin. Opintokokonaisuuden päätteeksi tehdään yksi konserttiretki. Opintokokonaisuuden kesto on 70 oppituntia (35 x 90 min.).

3.4. Yhteismusisointi

"Monikätiset 1"
Opintokokonaisuus, joka koostuu Piano 2-opintokokonaisuuden tasoisesta "monikätisestä" eli neli- ja kuusikätisestä ohjelmistosta. Tavoitteena on opetella kuuntelemaan kokonaisuutta ja oman stemman asemaa siinä, yhteistä fraseerausta ja soiton yhdenaikaisuutta. Nautitaan yhdessätekemisen riemusta! Päätteeksi valmis-tetaan esittämistä varten kaksi erityylistä kappaletta. Opintokokonaisuuden kesto on 10 oppituntia.

"Monikätiset 2"
Opintokokonaisuus, joka koostuu Piano 4-opintokokonaisuuksien tasoisesta neli- ja kuusikätisestä ohjelmistosta. Tavoitteena on antaa lisää valmiuksia soittajien kamarimusiikkityöskentelyyn; sekä harjoitteluun että musiikin tulkitsemiseen. Päätteeksi valmistetaan esittämistä varten kaksi erityylistä kappaletta. Opintokokonaisuuden kesto on 15 oppituntia.

"Monikätiset 3"
Opintokokonaisuus, joka koostuu Piano 5-opintokokonaisuuden tasoisesta neli- ja kuusikätisestä ohjelmistosta. Tavoitteena on antaa soittajille valmiudet itsenäiseen kamarimusiikkityöskentelyyn; sekä harjoitteluun että taiteelliseen toimintaan. Päätteeksi valmistetaan kolme erityylistä kappaletta konsertissa esittämistä varten. Opintokokonaisuuden kesto 20 oppituntia.

3.5. Vapaa säestys ja improvisointi

"Irti nuoteista 1"
Opintokokonaisuus, joka pohjautuu SML:n Vapaan säestyksen Perustaso 1- ja Perustaso 2-opintojaksoihin. Tavoitteena on, että oppilas hallitsee perussykkeen (tasa- ja kolmijakoinen), osaa säestää perustehoilla (I-IV-V7, esim. C-, F- ja G-duuri-soinnut) reaalisointumerkeistä sekä tutustuu musiikin kuulonvaraiseen tuottamiseen. Tutustutaan kolmisointujen käännöksiin ja niiden hyödyntämiseen sointumerkki-soitossa. Soinnutetaan itse kolmella soinnulla helppoja melodioita. Tutustutaan improvisointiin esim. luomalla äänimaisemia tarinoihin. Ohjelmistona käytetään oppilaalle tuttua laulumateriaalia esim. koulussa käytettävästä laulukirjasta. Päätteeksi valmistetaan kaksi erityylistä kappaletta esitettäväksi. Opintokokonaisuuden kesto 23 oppituntia (35 x 30 min.). Opetus voidaan toteuttaa kahden oppilaan ryhmätuntina.

"Irti nuoteista 2"
Opintokokonaisuus, joka pohjautuu SML:n Vapaan säestyksen Perustaso 2- ja Perustaso 3-opintojaksoihin. Opintojen tavoitteena on antaa oppilaalle sellaiset valmiudet, että hän selviytyy tavallisimmista säestys- ja soinnutustehtävistä. Oppilas tuntee yleisimmät kolmi- ja nelisointujen reaalisointumerkit. Hän harjaantuu tuottamaan yhtä aikaa melodiaa ja sointuja oikealla kädellä ja bassokulkuja vasemmalla kädellä. Oppilas syventää taitojaan rytmin käsittelyssä ja muodon hahmottamisessa. Opetellaan käytetyimpiä rytmikomppeja, kuten beat, rockballadi, humppakomppi, tango ja valssi. Oppilas harjaantuu luomaan musiikkia kuulonvaraisesti, improvisoiden ja jopa säveltäen. Oppilasta autetaan etsimään ja kehittämään musiikillista persoonaansa ja itseilmaisuaan. Tavoitteena on, että sormi ei mene suuhun, kun sukujuhlilla pyydetään säestämään yhteislaulua! Päätteeksi valmistetaan kolme erityylistä kappaletta esitettäväksi. Opintokokonaisuus kestää kaksi lukuvuotta, yhteensä 46 oppituntia (35 x 30 min. per lukuvuosi).

3.6. Yhtyelaulu

Yhtyelaulu 1
Opintokokonaisuuden tavoitteena on tutustuttaa opiskelija yhtye- ja kuorolaulun perusteisiin, erilaisiin kuoromuotoihin (lapsikuoro, sekakuoro, mieskuoro jne.) sekä tutustutaan lauluyhtyeille ja kuoroille sävellettyyn musiikkiin. Opetellaan kaksiäänistä lauluohjelmistoa (3 - 5 laulua), minkä kautta opitaan kuuntelemaan ryhmän muita laulajia ja sitä, miten oma ääni suhteutuu muihin ääniin. Samalla etsitään keinoja oman äänen hallintaan. Kurssin yhteydessä järjestetään lauluyhtyeen oma esiintyminen sekä käydään kuoro- tai lauluyhtyekonsertissa. Opintokokonaisuuden kesto 70 oppituntia (35 x 90 min.).

Yhtyelaulu 2
Syvennetään edellisessä opintokokonaisuudessa opittuja asioita. Lauluohjelmistoa voidaan laajentaa kolmi-, jopa neliääniseen musiikkiin, laulajien tasosta riippuen. Kurssin yhteydessä valmistetaan ohjelmistoa esitettäväksi. Opintokokonaisuuden kesto 70 oppituntia (35 x 90 min.).

Varhaisiän musiikkiopinnot
Varhaisiän musiikinopetuksen tavoitteena on, että lapsi saa musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikkiharrastukselle. Aikuinen - lapsiryhmissä aikuiset saavat musiikillisia vinkkejä, virikkeitä ja ohjelmistoa, jota voi käyttää kotona rikastuttamassa jokapäiväistä kanssakäymistä lapsen kanssa. Lapsi kehittyy kuuntelemaan ja kokemaan musiikkia sekä ilmaisemaan itseään musiikin keinoin. Musiikin elementit (rytmi, muoto, harmonia, melodia, dynamiikka ja sointiväri) muodostavat opetuksen keskeisen sisällön. Elämysten avulla, leikin keinoin, lorutellen ja liikkuen harjaannutetaan lapsen musiikillista muistia ja musiikin kuunteluvalmiuksia sekä tuetaan hänen kognitiivista, emotionaalista, motorista ja sosiaalista kehitystään.

Aikuisten musiikkiopinnot
Aikuisten opetusta suunniteltaessa ja järjestettäessä otetaan huomioon, että aikuiset harrastajat ovat musiikkitaidoissaan ja ttiedoissaan hyvin eri vaiheissa ja heidän kiinnostuksen kohteensa ja harrastusmotivaationsa ovat monenlaisia. Sitoutuminen ja halu oppia ja kehittyä ovat oppimisen vahva tuki, joka voi korvata esimerkiksi iän tuomia fyysisiä rajoituksia. Sosiaalinen vuorovaikutus ja yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen sekä kannustava ja myönteinen palaute ovat myös aikuisten oppimisessa tärkeitä.

4. Oppilaan opiskelun kestoa koskevat ohjeet

Saadakseen musiikin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen oppilaan tulee suorittaa vähintään kymmenen opintokokonaisuutta. Aikaa tähän on kymmenen vuotta opintojen aloittamisesta. Vaadittavat opintokokonaisuudet voi suorittaa lyhyemmässäkin ajassa. Päättötodistuksen suoritettuaan oppilas voi jatkaa opintoja aikuisopiskelijana.

5. Oppilasarviointi

Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan edistymistä opinnoissa. Arviointi on kannustavaa ja rohkaisevaa ja ohjaa oppilasta myös omien tavoitteiden asettamiseen. Oppilas saa työskentelystään ja suorituksistaan palautetta suullisesti ja kirjallisesti koko opintojensa ajan. Konserttiesitykset arvioidaan suullisesti, tehtävään voidaan pyytää joku ulkopuolinen musiikin asiantuntija. Lukuvuoden päätteeksi opettaja ja oppilas käyvät suullisesti läpi asetetut tavoitteet ja niiden toteutumisen. Oppilas saa lisäksi kirjallisen palautteen. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksessa ei käytetä numeroarvostelua.

6. Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

SML:n vaatimusten mukaan tehdyt suoritukset hyväksytään suoraan sellaisenaan. Muiden suoritusten hyväksilukemisen päättää opettaja tapauskohtaisesti.

7. Todistusten sisältö

Oppilas saa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen suoritettuaan 10 opintokokonaisuutta. Kaikki oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet merkitään päättötodistukseen. Oppilaalle annetaan pyydettäessä todistus suoritetuista opinto-kokonaisuuksista.

Päättötodistus sisältää seuraavat asiat:

- koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi
- taiteenala ja opinnot, joista päättötodistus annetaan
- oppilaan nimi ja syntymäaika
- opiskeluaika vuosina
- oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet ja oppilaan saaman opetuksen tuntimäärä niissä (laskennan perustana käytetään 45 minuutin pituista oppituntia)
- rehtorin (johtavan opettajan) allekirjoitus ja oppilaitoksen leima
- lainsäädäntö, johon koulutus perustuu
- kunnan päätös (päivämäärä) opetussuunnitelman hyväksymisestä
- maininta, että taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä koostuu vähintään kymmenestä opintokokonaisuudesta
- maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2004 mukaisesti

8. Oppilaaksi ottaminen

Ilmoittautuminen tapahtuu opintojen alkamista edeltävän toukokuun aikana erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin oppilaspaikkoja, voidaan järjestää pääsykokeet. Ryhmätunnit (Musiikin perusteet, Musiikin tuntemus, Yhtyelaulu) ovat avoimia kaikille halukkaille, Vapaan säestyksen opinto-kokonaisuudet riittävän pianonsoittotaidon hallitseville.

9. Yhteistyö muiden tahojen kanssa

Musiikkikoulu Onni pyrkii kehittämään yhteistyötä muiden Nokialla toimivien taidekasvatusta antavien oppilaitosten sekä muiden kulttuuritahojen kanssa.

Nokialla 19.3.2006

Sari Lehtinen
Musiikkikoulu Onnin johtava opettaja

Sari Lehtinen: 050 339 7219  |  "Musiikki on iloinen asia ja hyvä elinikäinen kaveri!"