yläpalkki

1. Musiikkikoulu Onnin toiminta-ajatus

Musiikkikoulu Onni on Nokialla sijaitseva musiikin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta antava oppilaitos. Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille annettavaa tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta. Musiikkikoulu Onni tarjoaa opetusta myös alle kouluikäisille (musiikki/soitinvalmennus, muskari) sekä aikuisille. Musiikkikoulu Onnin lukuvuoden pituus on 35 opetusviikkoa (syyslukukausi 17 ja kevätlukukausi 18 opetusviikkoa)

2. Musiikkikoulu Onnin arvot, oppimiskäsitys, oppimisympäristö ja työtavat

Musiikkikoulu Onnin opetus perustuu ajatukseen, että jokainen oppilas on yksilö, jolla on omat lähtökohtansa ja edellytyksensä musiikin harrastamiselle, sukupuoleen, rotuun tai kulttuuritaustaan katsomatta. Jokainen edistyy omaan tahtiinsa ja omien tavoitteidensa ja motoristen edellytyksiensä mukaan.

Kaikki oppilaat ovat musiikillisilta taustoiltaan ja motorisilta lähtökohdiltaan erilaisia ja opettajan tulee luoda opetukselle sellaiset toimintatavat ja tavoitteet, että valmiuksiltaan erilaisten oppilaiden edistyminen on mahdollista. Musiikin harrastaminen on pitkäjännitteinen ja kokonaisvaltainen prosessi ja oppimisen edellytyksenä on sitoutuminen harrastukseen. Oppilaalla on aktiivinen rooli oppimisessa: kaiken oppimisen edellytyksenä on oma halu kehittyä ja omaksua uusia asioita. Soittamaan oppii vain soittamalla. Ilman positiivista asennetta harrastamiseen ja itsenäiseen harjoitteluun ei synny tulosta. Opettajan tehtävänä on rakentaa avoin, myönteinen ja oppilasta kannustava opiskeluilmapiiri. Musiikin tekemisen ilo on kaikkein tärkein ohjenuora opetuksessa.

Musiikkikoulun opetus tapahtuu tätä tarkoitusta varten rakennetuissa tai saneeratuissa tiloissa asianmukaisilla työvälineillä Etelä-Nokialla. Opetusluokkia on kaksi. Oppilaskonsertit pidetään lähellä sijaitsevien alakoulujen tiloissa yhteistyössä koulujen kanssa. Oppilaskonsertteihin käytetään myös muita tiloja tarvittaessa.

Musiikkikoulu Onnin soitinopetus tapahtuu pääasiassa yksilöopetuksena. Pariopetus on opintojen alkuvaiheessa myös mahdollista. Mahdollisuus yhteissoittoon ja säännöllisiin esiintymisiin kuuluvat musiikkikoulun oppilaiden ohjelmaan opintojen alusta alkaen. Lukuvuoden aikana järjestetään useita pienempiä soittajaisia ja lukukauden päättäviin joulu- ja kevätkonsertteihin oppilaista kootaan ryhmiä esiintymään.

3. Musiikkikoulu Onnin toimintakulttuuri

Musiikkikoulu Onnin toiminta on avointa ja helposti lähestyttävää. Oppilaat kohdataan tasavertaisina ja toimintaa voidaan kehittää vanhemmilta tulleen palautteen mukaan. Lukuvuoden tärkeistä asioista tiedotetaan sähköpostitse hyvissä ajoin, myös nettisivut ja musiikkikoulun Facebook-sivu toimivat tiedonvälityskanavina.

4. Opintojen rakenne ja laajuus

Musiikin yleisen oppimäärän opinnot koostuvat yhteisistä opinnoista ja teemaopinnoista. Koulutuksen järjestäjä määrittelee opintokokonaisuudet, tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet opetussuunnitelman perusteiden pohjalta, myös alle kouluikäisten opetuksen osalta.

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia, joista yhteisten opintojen laskennallinen laajuus on 300 tuntia ja teemaopintojen laajuus 200 tuntia. Laskennallisen laajuuden tunti on 45 minuuttia.

5. Opetuksen yleiset tavoitteet

Taiteen perusopetuksen musiikin yleisen oppimäärän tavoitteena on luoda oppilaille edellytykset musiikin elinikäiselle harrastamiselle sekä aktiivisena toimijana että musiikin kuluttajana. Tavoitteena on myös tukea aikuisten omaehtoista musiikin harrastamista. Tavoitteena on ohjata oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjännitteiseen työskentelyyn sekä toimimaan hyvässä yhteistyössä ryhmän jäsenenä. Oppilaan oman luovuuden kehittäminen, ohjaaminen oman soiton kuunteluun ja haastaminen omien tulkinnallisten ratkaisujen etsimiseen ovat opetuksen ohjenuoria.

6. Yhteisten opintojen opintokokonaisuudet, tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet

6.1. Ensimmäisen vuoden soitinopinnot, 30 opetustuntia (yksi lukuvuosi)

Oppilas tutustuu soittimeensa ja sen erityispiirteisiin alkeista aloittaen. Oppilaan kanssa opetellaan luontevat soittoasennot, opetellaan hahmottamaan nuottikuvaa (nuotit, rytmit ja muut esitysmerkit), soitetaan alkeisohjelmistoa, opetellaan kuulonvaraista soittamista ja oman musiikin tuottamista (improvisaatio) ja lisäksi oppilas saa mahdollisuuden esiintymisiin ja yhteissoittoon.

6.2. Soitin 1, 135 opetustuntia (kolme lukuvuotta)
Oppilas jatkaa soittimensa hallinnan harjoittelua tarkoituksenmukaisella ohjelmistolla. Opintokokonaisuus vastaa Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton (SML) määrittelemien tasosuoritusperusteiden taso 1/3 vaatimuksia. Opintokokonaisuuden päätteeksi ja saavutettuaan tarvittavat taidot oppilaalla on mahdollisuus suorittaa kyseinen tutkinto. Suorittaminen EI OLE pakollista. Mahdollisuus esiintymisiin ja yhteissoittoon ovat edelleen tärkeä osa opiskelua, mutta eivät ole oppilaalle pakollisia. Hyvään ja laadukkaaseen soittoharrastukseen tarvittavat teoriatiedot opetellaan soiton lomassa soittotuntien yhteydessä. Erillisiä teoriatunteja ei pidetä.

6.3. Soitin 2, 135 opetustuntia (kolme lukuvuotta)
Neljännen opiskeluvuoden opintokokonaisuus, jossa lähdetään vähitellen tutustumaan laajempiin sävellysmuotoihin. Nuotinlukua kehitetään jatkuvasti. Opetellaan löytämään sointujen käännökset ja miten niitä käytetään sointumerkkisoitossa. Laajennetaan asteikko- ja kolmisointuohjelmistoa soittaen vielä kahden oktaavin alalta. Opintokokonaisuuden kesto on yksi lukuvuosi eli 35 oppituntia.

7. Teemaopintojen opintokokonaisuudet, tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet

7.1. Soitin 3, 140 opetustuntia (kolme lukuvuotta)

Oppilaan tie kohti monipuolista muusikkoutta jatkuu. Mukaan tulee laajempien teosten hallinta, musiikillisen ilmaisun monipuolistuminen, oman sekä muiden soiton kuuntelun syventyminen sekä teknisen osaamisen kasvu. Opintokokonaisuus vastaa SML:n määritteleminen tasosuoritusperusteiden taso 3/3 vaatimuksia. Opintokokonaisuuden päätteeksi ja saavutettuaan tarvittavat taidot oppilaalla on mahdollisuus suorittaa kyseinen tutkinto, joko pääasiassa klassisella tai pop-jazz-painotuksella. Suorittaminen EI OLE pakollista. Esiintymisissä painotetaan useamman teoksen kokonaisuuksia ja yhteissoitossa korostuu yhä enemmän jokaisen soittajan vastuu lopputuloksesta.

7.2. Lauluryhmä 1, 120 opetustuntia (kolme lukuvuotta)
Oppilas harjoittelee laulamista ryhmässä, oman äänen hallintaa ja suhteuttamista ryhmään. Ohjelmisto koostuu yksi- ja kaksiäänisistä lauluista. Kappaleisiin sisällytetään tarvittaessa myös soittimia (viisikielinen kantele, laattasoittimet, erilaiset rytmisoittimet), kehorytmiikkaa (body percussion) sekä muuta koreografiaa. Laulamisen ja musiikin tekemisen ilo ja energia korostuu esityksissä.

7.3. Lauluryhmä 2, 80 opetustuntia (kaksi lukuvuotta)
Oppilas laajentaa yhtyelauluosaamistaan kolme- ja neliäänisellä ohjelmistolla. Kehorytmiikkaa harjoitellaan edelleen.

7.4. Bändisoitto, 60 opetustuntia (kolme lukuvuotta)
Opintokokonaisuus on tarkoitettu niille bändisoittimia soittaville oppilaille, jotka hallitsevat soittimensa jo niin, että kykenevät bändi-yhteissoittoon. Laulajilla tulee olla valmiudet stemmalauluun. Oppilas perehtyy laajasti monipuoliseen bändiohjelmistoon, rock-klassikoista uusimpiin hitteihin. Kotimaisten bändien ohjelmisto on myös vahvasti mukana. Opintokokonaisuus järjestetään periodiluonteisesti ja bändit esiintyvät lukukauden päätteeksi musiikkikoulun joulu- ja kevätkonserteissa sekä mahdollisesti myös omin konsertein.

8. Oppimisen arviointi ja arvioinnin kohteet

Soitonopetus perustuu jatkuvaan vuorovaikutukseen opettajan ja oppilaan välillä. Oppilas saa jokaisella tunnilla suullista palautetta edistymisestään ja siitä, mitä jatkossa olisi hyvä tehdä. Oppilasta rohkaistaan myös itse miettimään ratkaisuja siihen, miten tavoitteet saataisiin täytettyä sekä itsearviointiin. Arvioinnin tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään omat vahvuutensa sekä myös ne osa-alueet, jotka vielä kaipaavat harjoitusta. Arviointi ei koskaan kohdistu oppilaaseen henkilönä, vaan aina hänen tekemiseensä. Tasosuorittajat saavat suorituksista myös kirjallisen palautteen. Vanhemmilla on halutessaan oikeus kuulla opintojen etenemisestä opintojen kaikissa vaiheissa.

Oppilaalle annetaan musiikin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus sen jälkeen, kun hän on suorittanut yleisen oppimäärän yhteiset opinnot (300 opetustuntia) sekä teemaopinnot (200 opetustuntia). Pyydettäessä oppilaalle annetaan myös todistus suorittamistaan opinnoista, jos opinnot keskeytyvät tai oppilas tarvitsee sitä muista syistä.

9. Oppimäärän yksilöllistäminen

Jokainen oppilas on yksilö ja omaa omat edellytyksensä soittoharrastukseen. Jokaisella oppilaalla on oikeus edetä opinnoissaan näiden edellytyksien mukaan. Oppilaalle voidaan muodostaa henkilökohtainen opetussuunnitelma, joka poikkeaa esim. aikatavoitteiltaan musiikkikoulun opetussuunnitelmasta. Yksilöllistäminen tehdään niin, että oppilas pystyy kehittämään taitojaan omat lähtökohtansa huomioiden.

10. Oppilaaksi ottamisen periaatteet

Musiikkikoulu Onnin toiminta on tarkoitettu kaikille ja pääsykokeita ei pidetä. Seuraavan lukuvuoden vapaat soitto-oppilaspaikat selviävät aina vuosittain toukokuun puolivälissä ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, kuitenkin niin, että musiikkikoulussa aiemmin opiskelleet (muskari, valmennusryhmä, lauluryhmä) ovat etusijalla paikkoja jaettaessa.

11. Yhteistyö huoltajien ja muiden tahojen kanssa sekä toiminnan jatkuva kehittäminen

Yhteistyö huoltajien kanssa tapahtuu hyvässä vuorovaikutuksessa oppilaan parasta ajatellen. Huoltajilla on oikeus saada tietoa oppilaan opintojen etenemisestä opintojen kaikissa vaiheissa. Opettajat ovat tavoitettavissa joko soittotuntien yhteydessä, puhelimitse tai sähköpostitse. Tiedotus musiikkikoulun toiminnasta tapahtuu sähköpostitse.

Musiikkikoulu tekee yhteistyötä paikkakunnan muiden kulttuuritoimijoiden kanssa (mm.Tehdas108, Nokian Tanssiasema, Nokian vapaa-aikakeskus). Yhteistyötä kehitetään jatkuvasti. Musiikkikoulu on avoin vanhemmilta ja oppilailta tulevalle palautteelle ja toimintaa kehitetään se huomioiden. Toiminnan itsearviointia tapahtuu jatkuvasti lukuvuoden aikana.

Nokialla 29.4.2018

Sari Lehtinen
Dipl.pianisti, MuM, musiikkikouluyrittäjä

Sari Lehtinen: 050 339 7219  |  "Musiikki on iloinen asia ja hyvä elinikäinen kaveri!"