yläpalkki

Instrumenttiopinnot

Musiikkikoulu Onnin opetussuunnitelma noudattaa opetusministeriön määrittelemiä taiteen perusopetuksen musiikin yleisen oppimäärän perusteita. Jokaiselle oppilaalle rakennetaan koulun tarjonnasta oma opintokokonaisuuspaketti ja suoritettuaan 10 opintokokonaisuutta oppilas saa musiikin yleisen oppimäärän päättötodistuksen. Suurin ero musiikin laajaa oppimäärää noudattaviin oppilaitoksiin (eli valtionavun piirissä olevat musiikkioppilaitokset) on se, että opiskelu on muodoltaan vapaampaa: tutkintojen suorituspakkoa tai ikärajoja opiskelulle ei ole. Solististen instrumenttien opintokokonaisuudet on rakennettu kuitenkin siten, että ne noudattavat pääpiirteissään Suomen musiikkioppilaitosten liiton tasosuoritusvaatimuksia. Näin oppilaalla on halutessaan mahdollisuus suorittaa eri instrumenttitasokursseja laajan oppimäärän mukaisesti. Syyslukukauden pituus on 17 opetusviikkoa, kevälukukausi 18. Viikoittaisen, henkilökohtaisen soittotunnin pituus on 30 tai 45 minuuttia.

Musiikkikoulu Onnin instrumenttivalikoimasta löytyvät piano, klarinetti, saksofoni, kitara, sähköbasso sekä lyömäsoittimet. Yhteissoittoa voi harjoittaa jopa kuudella kädellä yhtä aikaa saman pianon ääressä, bändissä tai muissa yhteis-soittokokoonpanoissa.

Muskari ja musiikkivalmennus (laulua, soittoa, rytmiikkaa, musiikkiliikuntaa)

Loppuleija lentää, kuva Kaisa RasinkangasVarhaisiän musiikinopetuksen tavoitteena on, että lapsi saa musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikkiharrastukselle. Aikuinen - lapsi -ryhmissä aikuiset saavat musiikillisia vinkkejä, virikkeitä ja ohjelmistoa, jota voi käyttää kotona rikastuttamassa jokapäiväistä kanssakäymistä lapsen kanssa. Lapsi kehittyy kuuntelemaan ja kokemaan musiikkia sekä ilmaisemaan itseään musiikin keinoin. Musiikin elementit: rytmi, muoto, harmonia, melodia, dynamiikka ja sointiväri muodostavat opetuksen keskeisen sisällön. soivat palat Elämysten avulla, leikin keinoin, lorutellen ja liikkuen harjaannutetaan lapsen musiikillista muistia ja musiikin kuunteluvalmiuksia sekä tuetaan hänen tiedollista, emotionaalista, motorista ja sosiaalista kehitystään.

Muskarin opetuskertoja on syksyllä 16 ja keväällä 17, oppitunnin pituus on 45 minuuttia. Opetuksessa käytetään viisikielisiä kanteleita, marakassiosastoa erilaisia laatta-, rytmi- ja lyömäsoittimia. Ahkerassa käytössä ovat myös mm. leikkivarjo, rytmirinkula ja pallot. Ryhmiä on alkaen kahden kuukauden ikäisten vauvojen vauvamuskarista kuusivuotiaisiin. Alle kolmevuotiaat käyvät muskarissa aikuisen kanssa.

Sari Lehtinen: 050 339 7219  |  "Musiikki on iloinen asia ja hyvä elinikäinen kaveri!"